مراحل استخدام، گزینش و آموزش کارکنان در مجموعه کافه رستوران تاک به صورت کاملا برنامه ریزی شده، طبق دستورالعمل های ویژه ی آموزش کارکنان و بر اساس رسالت و اهداف مدیران آن انجام می پذیرد. آنچه از نظر گردانندگان تاک مورد توجه و تذکر همیشگی است، در پرورش و آموزش پرسنل خواهد بود. مشتری مداری بی چون و چرا، صداقت و تعهد نسبت به مشتری، کار و کارفرما و رعایت قوانین انسانی و بهداشت فردی و عمومی است.